Allmänna villkor

Evenses B.V. | Oudeschans 85-4, 1011 KW Amsterdam | T: +468-1241-02-26 | E: info@evenses.se | www.evenses.se
KvK: 66942357 | BTW nr. : NL856762441B01 | ING Bank IBAN: NL97 INGB 0006 0579 61 t.n.v. Evenses B.V.

ALLMÄNNA VILLKOR Evenses B.V., 2023

Dessa allmänna villkor från Stichting Webshop Keurmerk har kommit till stånd i samråd med Konsumentförbundet inom ramen för Samordningsgruppen Självregleringsöverläggning (CZ) av den Socioekonomiska Rådet och träder i kraft den 1 juni 2014.

Dessa allmänna villkor kommer att användas av alla medlemmar i Stichting Webshop Keurmerk med undantag för finansiella tjänster som avses i lagen om finansiell tillsyn och i den mån dessa tjänster övervakas av finansinspektionen.

Dessa allmänna villkor gäller all korrespondens, inklusive avtal, offerter och erbjudanden, från Evenses B.V., baserat i Amsterdam.

Innehåll:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 – Företagets identitet

Artikel 3 – Tillämplighet

Artikel 4 – Erbjudandet

Artikel 5 – Avtalet

Artikel 6 – Ångerrätt

Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under betänketiden

Artikel 8 – Utövande av ångerrätten av konsumenten och kostnader därför

Artikel 9 – Företagets skyldigheter vid ånger

Artikel 10 – Undantag från ångerrätten

Artikel 11 – Priset

Artikel 12 – Fullgörande av avtalet och extra garanti

Artikel 13 – Leverans och utförande

Artikel 14 – Långtidsavtal: varaktighet, uppsägning och förlängning

Artikel 15 – Betalning

Artikel 16 – Klagomålsprocedur

Artikel 17 – Tvister

Artikel 18 – Branschgaranti

Artikel 19 – Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Artikel 20 – Ändring av allmänna villkor för Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 21 – Avtalet mellan Evenses B.V. och leverantörer

Artikel 22 – Tredje parter

Artikel 23 – Artist & Evenemang

Artikel 24 – Reklammaterial

Artikel 25 – Immateriella rättigheter

Artikel 26 – Priser och Gager

Artikel 27 – Betalningar från artister och leverantörer till Evenses B.V.

Artikel 28 – Ansvar och friskrivning

Artikel 29 – Upplösningar

Artikel 30 – Oförutsedda händelser och ouppfyllbarhet

Artikel 31 – Ogiltighet / luckor

Artikel 32 – Villkor vid montering och nedmontering

Artikel 33 - Integritet

Artikel 34 - Sekretess

Artikel 35 - Leverantör

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor avses med:

1. Kompletterande avtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett avtal på distans och dessa varor, digitalt innehåll och/eller tjänster levereras av företaget eller av en tredje part baserat på en överenskommelse mellan den tredje parten och företaget;

2. Ångertidsperiod: den period under vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;

3. Konsument: den fysiska personen som inte agerar för ändamål som är relaterade till hans/hennes kommersiella, företags-, hantverks- eller yrkesverksamhet;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
Långtidsavtal: ett avtal som avser regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;

6. Beständigt lagringsmedium: varje verktyg - inklusive e-post - som gör det möjligt för konsumenten eller företaget att lagra information som är riktad till honom/henne personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation eller användning under en period som är anpassad till syftet med informationen, och som möjliggör oförändrad reproduktion av den lagrade informationen;

7. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att inom ångertidsperioden avstå från avtalet på distans;

8. Företag: den fysiska eller juridiska personen som är medlem i Stichting Webshop Keurmerk och erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster på distans till konsumenter;

9. Avtal på distans: ett avtal som ingås mellan företaget och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, där endast eller också en eller flera tekniker för distanskommunikation används upp till och med avtalets ingående;

10. Standardformulär för ångerrätt: den europeiska standardblanketten för ångerrätt som ingår i Bilaga I till dessa villkor;

11. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företaget samtidigt behöver vara närvarande i samma rum;

- Specifika tillägg från Evenses B.V. -

 1. EVENSES B.V.: Användaren av dessa Allmänna Villkor. Evenses B.V. driver webbplatserna www.muziekhuren.com, www.thomasverheul.nl, www.johnandmrsmith.com, och www.evenses.com, www.evenses.be.
 2. UPPDRAGSGIVARE: Den som ger Evenses B.V. ett uppdrag för ett framträdande av en artist från Evenses B.V.;
 3. ARTIST: Den professionella utövaren inom konst och nöje, såsom artist, band, akt, combo, ensemble, duo, musikgrupp, sångare, presentatör, musiker och/eller praktiserande konstnär; som arbetar för Evenses B.V. Detta kan också vara en leverantör. En leverantör är den som direkt eller indirekt har bundit sig till Evenses B.V. för att tillhandahålla tjänster och/eller tillgängliggöra varor. Detta i vidaste mening, såsom för lokalhyra, transport, dekoration, ljus, ljud, catering och säkerhet;
 4. MOTPART: Uppdragsgivaren och/eller leverantören;
 5. MERARBETE: Alla ändringar/tillägg i, på eller som följd av avtalet med uppdragsgivaren, vilket innebär att Evenses B.V. och/eller de tredje parter som de anlitar måste utföra mer arbete och/eller ådra sig högre (o)kostnader;
 6. RIDERS: Speciella, kompletterande bestämmelser med avseende på artistens prestationer, samt med avseende på arten av de kontrakterade prestationerna, vilka bestämmelser är oskiljaktigt förknippade med avtalet;
 7. UTBETALNINGSSUMMA: Nettolönen, ökad med sociala avgifter och arbetsgivaravgifter och eventuellt ökad med mervärdesskatt;
 8. FRAMTRÄDANDE: Den (artistiska) prestation som beskrivs i avtalet;
 9. AVTAL: Avtalet som Evenses B.V. och uppdragsgivaren ingår med anledning av en bokning/framträdande av en artist från Evenses B.V.;
 10. PARTER: Evenses B.V., artister och uppdragsgivaren tillsammans.
 11. WEBBPLATSER: Evenses B.V. hanterar bokningar med flera webbplatser och hanterar dessa varumärken. Webbplatserna som ingår är:

www.thomasverheul.nl 
www.evenses.com

www.evenses.co.uk

www.evenses.se
www.evenses.be 
www.evenses.de 
www.muziekhuren.com 
www.johnandmrsmith.com

Dessutom representerar vi flera artister exklusivt.

Artikel 2 – Företagets identitet

Företagsnamn: Evenses B.V.

Registrerad och besöksadress: Contactweg 47-1, 1014 AN Amsterdam, Nederländerna

Telefonnummer och tillgänglighet: 020 26 000 44 (NL), 02-8084961 (BE), tillgänglig 24/7.

E-postadress: info@evenses.com

Handelsregister nummer: 66942357

Momsregistreringsnummer: NL85672441B01

Artikel 3 – Tillämplighet

1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företaget och för varje avtal på distans som ingås mellan företaget och konsumenten.

2. Innan avtalet på distans ingås, görs texten i dessa allmänna villkor tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt, kommer företaget, innan avtalet på distans ingås, att ange hur de allmänna villkoren kan ses hos företaget och att de kommer att skickas gratis till konsumenten på begäran.

3. Om avtalet på distans ingås elektroniskt, kan, i avvikelse från föregående stycke och innan avtalet på distans ingås, texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sätt som gör det enkelt för konsumenten att lagra den på ett beständigt lagringsmedium. Om detta inte är rimligt möjligt, kommer det, innan avtalet på distans ingås, att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att skickas gratis till konsumenten elektroniskt eller på annat sätt på begäran.

4. I det fall dessa allmänna villkor och specifika produkt- eller tjänstevillkor också gäller, gäller andra och tredje stycket och kan konsumenten i händelse av motstridiga villkor alltid åberopa den gällande bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom.

- Specifika tillägg från Evenses B.V. -

5. Bestämmelser som avviker från dessa Allmänna Villkor, även de som ingår i de Allmänna Villkor som används av motparten, binder inte Evenses B.V. om de inte uttryckligen har accepterats skriftligen av Evenses B.V. i förväg.

6. Avvikande villkor blir endast en del av avtalet mellan parterna om och i den mån båda parterna har kommit överens om detta skriftligen.

7. Att uppdragsgivaren accepterar och behåller ett erbjudande, avtal eller orderbekräftelse där det hänvisas till dessa villkor utan kommentar, anses som ett godkännande av dess tillämpning.

8. Om en (del av en) bestämmelse i dessa Allmänna Villkor inte skulle gälla, påverkar detta inte tillämpligheten av de övriga bestämmelserna.

Artikel 4 - Erbjudandet

1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller sker under vissa villkor, anges detta tydligt i erbjudandet.

2. Erbjudandet innehåller en fullständig och exakt beskrivning av de erbjudna produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företaget använder bilder, är dessa en sann representation av de erbjudna produkterna, tjänsterna och/eller det digitala innehållet. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte företaget.

3. Varje erbjudande innehåller sådan information att det för konsumenten är klart vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet.

- Specifika tillägg från Evenses B.V. -

4. Alla erbjudanden, både skriftliga och muntliga, från Evenses B.V. är alltid icke-bindande.

Artikel 5 - Kontraktet

1. Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, vid tidpunkten för konsumentens acceptans av erbjudandet och uppfyllande av de därmed ställda villkoren.

2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar företaget omedelbart elektroniskt mottagandet av acceptansen av erbjudandet. Så länge mottagandet av denna acceptans inte har bekräftats av företaget, kan konsumenten upphäva avtalet.

3. Om avtalet ingås elektroniskt, vidtar företaget lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och säkerställer en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företaget att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

4. Företaget kan - inom lagens ramar - informera sig om konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för att ingå avtalet på distans på ett ansvarsfullt sätt. Om företaget, baserat på denna undersökning, har goda skäl att inte ingå avtalet, har det rätt att vägra en order eller begäran eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.

5. Vid leverans av produkten, tjänsten eller det digitala innehållet till konsumenten kommer företaget att skicka följande information, skriftligt eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett lättillgängligt sätt på ett beständigt medium:

a. företagets besöksadress där konsumenten kan framföra klagomål;

b. villkoren och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller en tydlig indikation om att ångerrätten inte gäller;

c. information om garantier och efter försäljnings tjänster;

d. priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller det digitala innehållet; om tillämpligt, leveranskostnader; och betalnings-, leverans- eller genomförandevillkoren för avtalet på distans;

e. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en varaktighet på mer än ett år eller är obestämd;

f. om konsumenten har en ångerrätt, ångerrättsformuläret.

6. I fallet med ett långtidsavtal gäller bestämmelsen i föregående punkt endast för den första leveransen.

- Specifika tillägg från Evenses B.V. -

7. Evenses B.V. kommer att dokumentera avtalet med motparten skriftligt och skicka det till motparten så snart som möjligt. Motparten ser till att en undertecknad kopia av detta avtal omedelbart, men inom en period av 7 (sju) dagar från datum, är i Evenses B.V.:s ägo.

8. Om Evenses B.V. inte har mottagit den av motparten undertecknade kopian av avtalet inom 7 (sju) dagar från datum, har Evenses B.V., förutom rätten till uppfyllelse, rätten att upphäva avtalet, utan att därigenom bli skadeståndsskyldig, förutsatt att detta meddelas motparten inom rimlig tid via post eller e-post.

9. Evenses B.V. har rätt att debitera extra kostnader på grund av uppkomsten av ett hinder av något slag i genomförandet av avtalet och/eller på grund av arbete eller tjänster som inte anges i avtalet, som merarbete till uppdragsgivaren.

10. Merarbete kan eventuellt debiteras separat. Merarbete beräknas på grundval av de villkor som fastställdes vid ingåendet av avtalet.

11. Eventuella preliminära förfrågningar och optioner på framträdanden upphör inom 14 (fjorton) dagar, utan motivering och utan meddelande. Uppdragsgivaren kan omvandla dessa till definitiva avtal och/eller bokningar eller avboka förfrågan/optionen kostnadsfritt. Allt detta ska göras skriftligen (via e-post eller brevpost).

Artikel 6 - Ångerrätt

För produkter:

1. Konsumenten kan upphäva ett avtal om köp av en produkt under en ångerfrist på minst 14 dagar utan att ange något skäl, den så kallade ångerfristen. Företagaren kan fråga konsumenten om skälet till återkallandet, men kan inte tvinga honom/henne att ange sina skäl.

2. Den i punkt 1 nämnda ångerfristen börjar dagen efter att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten har utsett och som inte är transportören, har mottagit produkten, eller:

a. om konsumenten har beställt flera produkter i samma order: den dag då konsumenten, eller en tredje part som han har utsett, har mottagit den sista produkten. Företagaren kan, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta innan beställningsprocessen, vägra en order med flera produkter med olika leveranstider.

b. om leveransen av en produkt består av flera sändningar eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part som han har utsett, har mottagit den sista sändningen eller delen;

c. för avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en tredje part som han har utsett, har mottagit den första produkten.

För tjänster och digitalt innehåll som inte levereras genom ett fysiskt medium:

3. Konsumenten kan upphäva ett tjänsteavtal och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium inom minst 14 dagar utan att ange något skäl. Företagaren kan fråga konsumenten om skälet till återkallandet, men kan inte tvinga honom/henne att ange sina skäl.

4. Den i punkt 3 nämnda ångerfristen börjar dagen efter avtalet har ingåtts.

- Specifika tillägg från Evenses B.V. -

5. Efter ångerfristen på 14 dagar gäller följande avbokningsvillkor:

1. Kunden måste omedelbart meddela Evenses B.V. om en hel eller delvis avbokning av det avtal som ingåtts med Evenses B.V. skriftligen. Om kunden avbokar avtalet som ingåtts med Evenses B.V. upp till 90 (nittio) dagar före evenemanget (delvis), är kunden, förutom eventuell skadestånd, i alla fall skyldig 20 % (tjugo procent) av den totala fakturabeloppet till Evenses B.V.

2. Om kunden avbokar avtalet som ingåtts med Evenses B.V. 89 (åttionio) till 31 (trettioen) dagar före evenemanget (delvis), är kunden, förutom eventuell skadestånd, i alla fall skyldig 40 % (fyrtio procent) av den totala fakturabeloppet till Evenses B.V.

a. Från den 31:a (trettioförsta) dagen till den 14:e (fjortonde) dagen före evenemanget är kunden skyldig 60 % (sextio procent) till Evenses B.V.

b. För avbokning från den 14:e (fjortonde) dagen till 7 (sju) dagar före evenemanget är kunden skyldig 80 % (åttio procent) av fakturabeloppet.

c. Om kunden avbokar avtalet med Evenses B.V. (delvis) inom 7 (sju) dagar före evenemanget, är han skyldig 100 % (hundra procent) av fakturabeloppet.

d. I händelse av en giltig anledning från kunden att avboka avtalet kommer Evenses B.V. att rimligen bedöma avbokningen. Evenses B.V. kan besluta att avstå från avbokningskostnaderna (helt eller delvis) eller erbjuda en (nästan) kostnadsfri ersättningslösning / datum för kunden. Kunden måste skriftligen och sanningsenligt motivera avbokningsskälet till Evenses B.V. när avbokningen görs.

e. Kunden och artisten befriar Evenses B.V. från alla krav från en leverantör och/eller tredje part som härrör från (delvis) avbokning av avtalet. När kunden och artisten anser att de kan göra anspråk på Evenses B.V. måste de skriftligen ange detta. Evenses B.V. kommer att rimligen bedöma motiveringen. Evenses B.V. kan besluta att acceptera (delvis) kravet.

f. Avbokning av Evenses B.V. till kunder är alltid möjlig vid force majeure och/eller sjukdom hos Evenses B.V. Om möjligt organiserar Evenses B.V. en ersättande artist/produkt. Om det inte är möjligt kommer Evenses B.V. att återbetala de belopp som kunden har betalat i förväg för en överenskommen föreställning som inte äger rum.

g. Kostnadsfri avbokning av Evenses B.V. till artister och alla andra leverantörer är alltid möjlig utan kostnad. Exempel: detta kan ske när kunden bokar en annan artist, väljer en annan tid, när artisten inte kan, etc. När artisten anser att en kostnadsfri avbokning inte är på sin plats kan detta skriftligen anges. Evenses B.V. kommer att rimligen bedöma motiveringen och kan besluta att gå vidare med en (delvis) ersättning av gagen.

h. Om leverantörerna, artisterna eller partner till Evenses B.V. tillämpar strängare villkor när det gäller avbokningsavgifter, praktiska önskemål och andra saker, gäller dessa.

Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium när man inte informerar om ångerrätten:

6. Om företagaren inte har gett konsumenten den lagligt obligatoriska informationen om ångerrätten eller återkallandets standardformulär, löper ångerfristen ut tolv månader efter slutet av den ursprungliga ångerfristen, i enlighet med de föregående punkterna i denna artikel.

7. Om företagaren har gett konsumenten den information som nämns i föregående punkt inom tolv månader från början av den ursprungliga ångerfristen, löper ångerfristen ut 15 dagar efter den dag då konsumenten har mottagit den informationen.

8. Evenses B.V. tillämpar en ångerfrist på 15 dagar. En bokning är därför helt icke-bindande i 15 dagar efter bekräftelse. Bokningen kan då avbokas kostnadsfritt, utan att ange något skäl. Därefter blir bokningen definitiv och en betalningsskyldighet gäller. Om bokningen sker inom 45 dagar från det att du bekräftar, samtycker du till att avstå från ångerfristen, en bokning blir då omedelbart definitiv och en omedelbar betalningsskyldighet gäller. Genom att bekräfta godkänner du de allmänna villkoren.

9. Flexibel avbokning: Kunden kan välja att ta flexibel avbokningsalternativet. De vanliga avbokningsvillkoren som nämns i 5.1, 5.2a,b,c,d och 8 upphävs då.

a. Denna avgift för flexibel avbokning uppgår till 7,8% av bokningsbeloppet.

b. Betalningen för den flexibla avbokningen måste ha betalats av kunden direkt efter avslut. Om den flexibla avbokningen inte har betalats kan den inte åberopas.

c. Kunden måste också ha följt andra betalningsavtal för att kunna göra anspråk på den flexibla avbokningen. Annars upphävs detta alternativ, även om avgiften för den flexibla avbokningen själv har betalats.

d. Avgiften för den flexibla avbokningen återbetalas aldrig till kunden.

e. Med den flexibla avbokningen kan kunden avboka en bokning, utan att ange något skäl, med följande tidsfrister och återbetalningar:
kostnadsfri avbokning upp till 90 dagar före bokningen
20% upp till 31 dagar före bokningen
30% upp till 14 dagar före bokningen
40% upp till 7 dagar före bokningen
50% upp till 0 dagar före bokningen

Med flexibel avbokning kan kunden, förutsatt att leverantören godkänner det, kostnadsfritt flytta bokningsdatumet en gång.

Flyttning: Om en bokning inte kan genomföras kan det diskuteras mellan kunden, Evenses B.V. och artisten att flytta den (delvis) kostnadsfritt till ett nytt datum. Detta måste diskuteras direkt vid avbokningen. I undantagsfall kan det beslutas att behålla (en del av) boknings-/avbokningsvärdet för att planera ett nytt datum. Detta måste meddelas inom samma kalenderår, annars upphävs värdet.

Avbokning av känd artist: Genom Evenses B.V. erbjuds kända artister från andra byråer. I händelse av avbokning från kunden, eller om betalningsskyldigheten inte uppfylls, måste Evenses B.V. och därmed kunden följa avbokningsvillkoren för eventuella tredjeparter.

Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under ångerfristen

1. Under ångerfristen ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att fastställa produktens natur, egenskaper och funktion. Utgångspunkten här är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten som han skulle ha fått göra i en butik.

2. Konsumenten är endast ansvarig för värdeminskning av produkten som är ett resultat av ett sätt att hantera produkten som går utöver det som tillåts i punkt 1.

3. Konsumenten är inte ansvarig för värdeminskning av produkten om företagaren inte har gett honom all lagligt obligatorisk information om ångerrätten före eller vid ingåendet av avtalet.

Artikel 8 - Konsumentens rätt att ångra och kostnaden för detta

1. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt meddelar han detta inom ångerfristen genom att använda ångerblanketten eller på annat entydigt sätt till företaget.

2. Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter meddelandet enligt punkt 1, returnerar konsumenten produkten eller överlämnar den till företaget eller en person företaget utsett. Detta behöver inte göras om företaget erbjudit sig att hämta produkten. Konsumenten har i alla fall följt returfristen om han returnerar produkten innan ångerfristen löpt ut.

3. Konsumenten returnerar produkten med allt tillbehör som medföljde, om möjligt i originalförpackning, och enligt de instruktioner som företaget gett.

4. Risken och bevisbördan för korrekt och i tid utnyttjande av ångerrätten ligger hos konsumenten.

5. Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företaget inte har meddelat att konsumenten ska bära dessa kostnader, eller om företaget har sagt att de ska stå för dem, behöver konsumenten inte betala returkostnaderna.

6. Om konsumenten ångrar sig efter att ha uttryckligen begärt att leveransen av en tjänst eller leverans av gas, vatten eller elektricitet som inte är färdigförpackad i en begränsad volym eller mängd börjar under ångerfristen, är konsumenten skyldig att betala företaget ett belopp som motsvarar den del av avtalet som uppfyllts vid tidpunkten för ångerrätten, jämfört med fullständig uppfyllelse av avtalet.

7. Konsumenten behöver inte betala för tjänster eller leverans av vatten, gas eller elektricitet som inte är färdigförpackade i en begränsad volym eller mängd, eller för leverans av fjärrvärme om:

a. företaget inte har gett konsumenten den lagligt obligatoriska informationen om ångerrätten, kostnaden vid ångerrätt eller ångerblanketten, eller;

b. konsumenten inte uttryckligen har begärt att tjänsten eller leveransen av gas, vatten, elektricitet eller fjärrvärme ska börja under ångerfristen.

8. Konsumenten behöver inte betala för fullständig eller delvis leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium om:

a. han inte uttryckligen har samtyckt till att uppfyllelsen av avtalet börjar innan ångerfristen löper ut;

b. han inte har bekräftat att han förlorar sin ångerrätt när han ger sitt samtycke; eller

c. företaget har underlåtit att bekräfta detta samtycke från konsumenten.

9. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt upphävs alla tilläggsavtal automatiskt.

Artikel 9 – Företagets skyldigheter vid ångerrätt

1. Om företaget gör det möjligt för konsumenten att elektroniskt meddela att han ångrar sig, ska företaget omedelbart skicka en bekräftelse på mottagandet av detta meddelande.

2. Företaget återbetalar alla betalningar från konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader som företaget har debiterat för den returnerade produkten, omedelbart men inom 14 dagar från dagen då konsumenten meddelade honom om ångerrätten. Om inte företaget erbjuder sig att hämta produkten kan de vänta med återbetalningen tills de har fått produkten eller tills konsumenten kan visa att han har returnerat den, beroende på vilket som inträffar först.

3. För återbetalningen använder företaget samma betalningsmetod som konsumenten använde, om inte konsumenten godkänner en annan metod. Återbetalningen kostar inget för konsumenten.

4. Om konsumenten har valt en dyrare leveransmetod än den billigaste standardleveransen behöver företaget inte återbetala den extra kostnaden för den dyrare metoden.

Artikel 10 – Undantag från ångerrätten

Företaget kan utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men bara om detta tydligt har meddelats vid erbjudandet eller i god tid innan avtalet ingås:

1. Produkter eller tjänster vars pris är bundet till fluktuationer på den finansiella marknaden som företaget inte kan påverka och som kan inträffa inom ångerfristen.

2. Avtal som ingåtts under en offentlig auktion. Med en offentlig auktion menas en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av företaget till konsumenten som är personligen närvarande eller har möjlighet att vara det på auktionen, under ledning av en auktionsförrättare, och där den framgångsrika budgivaren är skyldig att ta emot produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna.

3. Tjänsteavtal, efter fullständig utförande av tjänsten, men bara om:

a. utförandet har börjat med konsumentens uttryckliga förhandsmedgivande; och

b. konsumenten har förklarat att han förlorar sin ångerrätt när företaget har fullgjort avtalet helt.

4. Tjänsteavtal för tillhandahållande av boende, om avtalet anger ett specifikt datum eller en period för utförandet och annat än för bostadsändamål, godstransport, biluthyrningstjänster och catering;

5. Avtal om fritidsaktiviteter, om avtalet anger ett specifikt datum eller en period för utförandet;

6. Produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, som inte är förberedda och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som tydligt är avsedda för en specifik person;

7. Produkter som snabbt försämras eller har en begränsad hållbarhet;

8. Sealed products which for reasons of health protection or hygiene are not suitable to be returned and of which the seal has been broken after delivery;

9. Förseglade produkter som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att returneras och vars försegling har brutits efter leverans;

10. Produkter som efter leverans av sin natur oåterkalleligen blandas med andra produkter;

10. Alkoholhaltiga drycker vars pris har avtalats vid avtalets ingående, men vars leverans endast kan ske efter 30 dagar, och vars verkliga värde beror på marknadsfluktuationer som företaget inte kan påverka;

11. Förseglade ljud- eller videoinspelningar och datorprogram, vars försegling har brutits efter leverans;

12. Tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationer på dessa;

13. Leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium, men bara om:

a. utförandet har börjat med konsumentens uttryckliga förhandsmedgivande; och

b. konsumenten har förklarat att han/hon förlorar sin ångerrätt.

Artikel 11 - Priset

1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna inte att höjas, förutom prisändringar till följd av ändringar i moms-satser.

2. I avvikelse från föregående punkt kan företaget erbjuda produkter eller tjänster vars priser är bundna till fluktuationer på den finansiella marknaden som företaget inte har någon kontroll över, med variabla priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att eventuella angivna priser är riktpriser anges i erbjudandet.

3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är ett resultat av lagstiftning eller bestämmelser.

4. Prishöjningar från och med 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företaget har avtalat om detta och:

a. de är ett resultat av lagstiftning eller bestämmelser; eller

b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet från den dag då prishöjningen börjar gälla.

5. Priserna för produkter eller tjänster som anges i erbjudandet inkluderar moms.

- Specifika tillägg från Evenses B.V. -

6. Alla erbjudanden, offerter, prislistor, leveranstider etc. från Evenses B.V. är icke-bindande, såvida de inte innehåller en acceptansperiod. Om ett erbjudande innehåller ett icke-bindande erbjudande och detta erbjudande accepteras av kunden eller artisten, har Evenses B.V. rätt att återkalla erbjudandet inom två arbetsdagar efter mottagandet av acceptansen.

7. Kunden eller artisten kan inte hävda rättigheter baserade på bilder och beskrivningar som tillhandahållits av eller på uppdrag av Evenses B.V. i erbjudanden, broschyrer, kataloger och annat marknadsföringsmaterial. Ovanstående uppgifter binder inte Evenses B.V.

8. Evenses B.V. kan inte hållas ansvarig för sitt erbjudande och/eller offert om kunden eller artisten rimligen kan förstå att det, eller en del av det, innehåller ett uppenbart fel eller skrivfel.

9. En sammansatt prisuppgift förpliktar inte Evenses B.V. att utföra en del av uppdraget till ett pris som motsvarar en del av det angivna priset. Erbjudanden och offert gäller inte automatiskt för framtida erbjudanden, offert och avtal.

Artikel 12 - Uppfyllande av avtalet och extra garanti

1. Företaget garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagar och/eller regler som gällde vid tidpunkten för avtalets ingående. Om överenskommet garanterar företaget också att produkten är lämplig för annat än normal användning.

2. En extra garanti som ges av företaget, dess leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande mot företaget om företaget har underlåtit att uppfylla sin del av avtalet.

3. Med extra garanti menas varje åtagande från företaget, dess leverantör, importör eller producent där de ger konsumenten vissa rättigheter eller krav som går utöver vad de lagligen är skyldiga om de inte har uppfyllt sin del av avtalet.

Artikel 13 - Leverans och utförande

1. Företaget kommer att iaktta största möjliga omsorg när det gäller att ta emot och utföra beställningar av produkter och när det gäller att bedöma ansökningar om att tillhandahålla tjänster.

2. Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

3. Med beaktande av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar med lämplig hastighet men senast inom 30 dagar, om inte en annan leveranstid har avtalats. Om leveransen dröjer, eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, kommer konsumenten att meddelas detta senast 30 dagar efter att han har lagt beställningen. I sådant fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan kostnad och rätt till eventuell ersättning.

4. Efter uppsägning enligt föregående punkt kommer företaget omedelbart att återbetala det belopp som konsumenten har betalat.

5. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos företaget fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en av konsumenten förutbestämd och till företaget känd representant, om inte uttryckligen annat har avtalats.

Artikel 14 - Långsiktiga avtal: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning:

1. Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster, med beaktande av de avtalade uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.

2. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster, när som helst vid slutet av den avtalade tiden, med beaktande av de avtalade uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.

3. Konsumenten kan:

- säga upp avtalet när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

- säga upp avtalet på samma sätt som det ingicks;

- alltid säga upp med samma uppsägningstid som företaget har avtalat för sig självt.

Förlängning:

4. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tid.

5. I avvikelse från föregående punkt får ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som avser regelbunden leverans av dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas för en bestämd tid på högst tre månader, om konsumenten kan säga upp detta förlängda avtal vid slutet av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.

6. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som avser regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp med en uppsägningstid på högst en månad. Uppsägningstiden är högst tre månader om avtalet avser regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter.

7. Ett avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter för introduktion (provprenumeration eller introduktionsabonnemang) förlängs inte tyst och upphör automatiskt när prov- eller introduktionsperioden är över.

Varaktighet:

8. Om ett avtal har en varaktighet på mer än ett år kan konsumenten efter ett år säga upp avtalet när som helst med en uppsägningstid på högst en månad, om inte skälighet och rättvisa motsätter sig uppsägning före slutet av den avtalade tiden.

Artikel 15 - Betalning

1. Om inget annat anges i avtalet eller de kompletterande villkoren, ska beloppen som konsumenten är skyldig att betala erläggas inom 14 dagar från början av ångerperioden, eller om det inte finns någon ångerperiod, inom 14 dagar från avtalets ingående. I fallet med ett avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period dagen efter att konsumenten har mottagit bekräftelsen av avtalet. Se artikel 15.5 för särskilda villkor från Evenses B.V.

2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får konsumenten i allmänna villkor aldrig tvingas till en förskottsbetalning på mer än 50%. När en förskottsbetalning har avtalats kan konsumenten inte utöva någon rättighet avseende utförandet av den aktuella beställningen eller tjänsten förrän den avtalade förskottsbetalningen har genomförts. Se artikel 15.5 för särskilda villkor från Evenses B.V.

3. Konsumenten har skyldighet att omedelbart rapportera eventuella felaktigheter i angivna eller angivna betalningsuppgifter till företaget.

4. Om konsumenten inte uppfyller sina betalningsskyldigheter i tid, efter att ha blivit informerad av företaget om den försenade betalningen och företaget har gett konsumenten 14 dagar att uppfylla sina betalningsskyldigheter, och betalning inte har skett inom denna 14-dagarsperiod, är konsumenten skyldig att betala den lagstadgade räntan på det belopp som är utestående och företaget har rätt att debitera de inkassokostnader som de har ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till högst: 15% av belopp upp till motsvarande €2,500; 10% av det nästföljande motsvarande €2,500 och 5% av de nästföljande motsvarande €5,000, med ett minimum av motsvarande €40. Företaget kan avvika från dessa belopp och procentsatser till konsumentens fördel.

- Specifika tillägg från Evenses B.V. -
 
5. Betalningsalternativ:
Betalningen ska göras av kunden enligt den valda perioden. Följande alternativ är tillgängliga:

1: 100% förskottsbetalning, direkt vid bekräftelse av bokningen/erbjudandet (standardalternativ). Om bokningen är mer än 45 dagar framåt, får kunden en rabatt på 0,5% om han/hon betalar fakturan direkt.

1a: Om kunden väljer en 100% förskottsbetalning och får 0,5% rabatt, måste betalningen göras direkt. Efter 21 dagar upphör rabatten på 0,5%.

2: 50% förskottsbetalning, att betalas direkt vid bekräftelse av bokningen/erbjudandet. De återstående 50% måste betalas av kunden till Evenses B.V. senast 10 dagar före leverans/bokning.

3: Endast för företagskunder och med godkännande från Evenses B.V.: betalning 30 dagar efter leverans av bokning. För detta tillkommer en avgift på 2,9% av fakturans totala belopp.

4: Endast för företagskunder och med godkännande från Evenses B.V.: betalning 60 dagar efter leverans av bokning. För detta tillkommer en avgift på 6,8% av fakturans totala belopp.

5: Avvikande betalningsmetoder kan endast användas efter samråd och skriftligt godkännande från Evenses B.V.

6. Om kunden inte har uppfyllt sina lagstadgade betalningsskyldigheter i tid, är han/hon lagligen försenad. Evenses B.V. har då rätt att, utan ytterligare meddelande, kräva uppfyllande av avtalet i domstol.

7. Utöver ovanstående är kunden skyldig att ersätta alla andra kostnader som Evenses B.V. rimligen har ådragit sig, inklusive fulla juridiska kostnader.

8. Om kunden bryter mot punkt 1 och/eller punkt 7 i denna artikel har Evenses B.V. rätt att upphäva sina skyldigheter gentemot kunden.

9. Om det finns fler än en kund är varje kund solidariskt ansvarig gentemot Evenses B.V. för hela fakturabeloppet.

10. A) Betalningar som görs av kunden används alltid för att täcka alla skuldräntor och kostnader och sedan för att täcka den fordran eller faktura som har varit obetald längst, även om kunden anger att betalningen avser en senare faktura.

10. B) Presentkort, checkar eller kuponger. Presentkort utfärdade av Evenses har en maximal giltighetstid på 3 år från utfärdandedatumet. Detta noteras som giltigt betalningsmedel.

11. Om kunden har en eller flera fordringar på Evenses B.V., eller kommer att få det, avstår kunden från rätten att kvitta dessa fordringar. Ovanstående avstående från rätten att kvitta gäller även om kunden ansöker om (förelöpigt) uppskov med betalning eller förklaras i konkurs.

12. Kunden förbinder sig att aldrig göra direktbetalningar till en leverantör gentemot Evenses B.V., om inget annat har avtalats.

Artikel 16 - Procedur för klagomål

1. Företaget har en välkänd klagomålsprocedur och behandlar klagomålet enligt denna procedur.

2. Klagomål om utförandet av avtalet måste lämnas in till företaget inom 7 arbetsdagar efter att konsumenten har upptäckt bristerna, fullständigt och klart beskrivna.

3. Klagomål som lämnats in till företaget besvaras inom en period av 7 arbetsdagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid, svarar företaget inom 7 arbetsdagar med ett mottagningsmeddelande och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

4. Ett klagomål om en produkt, tjänst eller företagets service kan också lämnas in via ett klagomålsformulär på konsumentens sida av Stichting Webshop Keurmerk's webbplats (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Klagomålet skickas då både till det aktuella företaget och till Stichting Webshop Keurmerk.

5. Om klagomålet inte kan lösas inom en rimlig tid eller inom 3 månader efter att klagomålet har lämnats in, uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

- Specifika tillägg från Evenses B.V. -

6. I händelse av oförutsedda omständigheter bör parterna omedelbart informera varandra. Klagomål av något slag, med avseende på utförandet av någon skyldighet enligt avtalet med Evenses B.V., bör omedelbart rapporteras. Eventuella skador som kan uppstå bör alltid minimeras av båda parter. Dessutom bör klagomål, klart beskrivna och väl motiverade, lämnas in till Evenses B.V. så snart som möjligt, men i alla fall inom 7 (sju) arbetsdagar efter evenemanget, via rekommenderat brev eller e-post, annars upphör alla anspråk.

7. Klagomål upphäver inte kundens betalningsskyldighet.

Artikel 17 - Tvister

1. Avtal mellan företaget och konsumenten, som dessa allmänna villkor avser, omfattas uteslutande av nederländsk lag.

2. vister mellan konsumenten och företaget om ingåendet eller utförandet av avtal med avseende på produkter eller tjänster som detta företag ska leverera eller har levererat kan, med beaktande av nedanstående, läggas fram av både konsumenten och företaget till Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl).

3. En tvist behandlas av Geschillencommissie endast om konsumenten först har lagt fram sitt klagomål till företaget inom rimlig tid.

4. En tvist måste läggas fram skriftligen till Geschillencommissie senast tolv månader efter att tvisten uppstått.

5. När konsumenten vill lägga fram en tvist för Geschillencommissie, är företaget bundet av detta val. När företaget vill göra det måste konsumenten inom fem veckor efter en skriftlig begäran från företaget skriftligen ange om han/hon också önskar detta eller om han/hon vill att tvisten ska behandlas av den behöriga domstolen. Om företaget inte får höra konsumentens val inom en period av fem veckor, har företaget rätt att lägga fram tvisten för den behöriga domstolen.

6. Geschillencommissie fattar beslut enligt de villkor som fastställts i Geschillencommissie's reglemente (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Geschillencommissie's beslut fattas genom bindande rådgivning.

7. Geschillencommissie kommer inte att behandla en tvist eller kommer att avsluta behandlingen om företaget har beviljats uppskov med betalning, har försatts i konkurs eller faktiskt har avslutat sina affärsverksamheter innan en tvist har behandlats av kommittén och ett slutligt beslut har fattats.

8. Om det förutom Geschillencommissie Webshop finns en annan erkänd tvistlösningskommitté som är ansluten till Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), är Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk föredragen för tvister som huvudsakligen rör försäljningsmetoden eller distanstjänsten. För alla andra tvister gäller den andra erkända tvistlösningskommittén som är ansluten till SGC eller Kifid.

Artikel 18 - Branchgaranti

1. Stichting Webshop Keurmerk garanterar att dess medlemmar följer de bindande råden från Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk, såvida inte medlemmen beslutar att inom två månader efter att rådet skickats lägga fram det för rättslig granskning. Denna garanti återupplivas om det bindande rådet, efter rättslig granskning, har upprätthållits och domen som visar detta har trätt i kraft. Upp till ett belopp av €10.000 per bindande råd, betalas detta belopp av Stichting Webshop Keurmerk till konsumenten. För belopp över motsvarande €10.000 per bindande råd, betalas motsvarande €10.000. För belopp över detta har Stichting Webshop Keurmerk en skyldighet att se till att medlemmen följer det bindande rådet.

2. För att denna garanti ska gälla krävs det att konsumenten skriftligen begär detta från Stichting Webshop Keurmerk och att han/hon överför sitt krav på företaget till Stichting Webshop Keurmerk. Om kravet på företaget överstiger motsvarande €10.000, erbjuds konsumenten att överföra sitt krav, i den mån det överstiger motsvarande €10.000, till Stichting Webshop Keurmerk. Därefter kommer denna organisation i sitt eget namn och på egen bekostnad att begära betalning av detta i rätten för att tillfredsställa konsumenten.

Artikel 19 - Tilläggs- eller avvikande bestämmelser

Tilläggs- eller avvikande bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste vara skriftligt dokumenterade eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett hållbart datamedium.

Artikel 20 - Ändringar av Stichting Webshop Keurmerk allmänna villkor

1. Stichting Webshop Keurmerk kommer inte att ändra dessa allmänna villkor utan samråd med Konsumentföreningen.

2. Ändringar i dessa villkor är endast giltiga efter att de har offentliggjorts på lämpligt sätt, förutsatt att vid tillämpliga ändringar under löptiden av ett erbjudande ska den mest fördelaktiga bestämmelsen för konsumenten råda.

Adress för Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

- Alla efterföljande artiklar är specifika tillägg från Evenses B.V. -

Artikel 21 - Avtalet mellan Evenses B.V. och leverantörer

1. Alla erbjudanden, både skriftliga och muntliga, från Evenses B.V. är alltid icke-bindande.

2. Ett erbjudande blir ett slutgiltigt avtal när artisten muntligen, via telefon eller via e-post bekräftar bokningen hos Evenses B.V.. Vid detta tillfälle bekräftas även artisten av Evenses B.V., och ett avtal ingås.

3. Evenses B.V. kommer att dokumentera avtalet med artisten skriftligt och så snart som möjligt skicka det till artisten. Artisten ansvarar för att ett undertecknat exemplar av detta avtal finns i Evenses B.V:s ägo omedelbart men senast inom 7 (sju) dagar från datumet för avtalet.

4. Om Evenses B.V. inte har mottagit ett undertecknat avskrift av avtalet från artisten inom 7 (sju) dagar från artistens datum för undertecknande har Evenses B.V., förutom rätten till fullgörande, rätt att häva avtalet utan att därigenom bli skadeståndsskyldig, under förutsättning att detta meddelas artisten inom skälig tid per post eller e-post.

5. Evenses B.V. har rätt att debitera artisten extra kostnader på grund av uppkomsten av hinder av något slag i genomförandet av avtalet och/eller på grund av arbete eller tjänster som inte har fastställts i avtalet som Tilläggstjänster.

6. Tilläggstjänster debiteras eventuellt separat. Tilläggstjänster beräknas enligt de villkor som fastställts vid ingåendet av avtalet.

7. Om det uppstår klagomål på kvaliteten av leveransen från leverantören kommer all därav följande skada att krävas av leverantören.

8. Eventuella preliminära förfrågningar och optioner på framträdanden löper ut inom 14 (fjorton) dagar, utan angivande av skäl och utan meddelande. Artisten kan konvertera dem till slutgiltiga avtal och/eller bokningar eller avboka förfrågan/optionen kostnadsfritt. Detta måste göras skriftligt (via e-post eller brevpost).

Artikel 22 - Tredje part

1. Evenses B.V. är behörig att engagera tredje part för att genomföra det som har avtalats. 
2. Evenses B.V. ansvarar inte för någon skada som orsakas av en tredje parts handling.
3. Evenses B.V. ansvarar inte för någon skada som orsakas av en artist.

Artikel 23 - Artist & Evenemang

1. Kunden förklarar, redan genom att ingå avtalet med Evenses B.V., att denne är fullt medveten om prestationerna från Evenses B.V. och/eller leverantören, samt arten och/eller karaktären av de avtalade prestationerna.

2. Rättigheterna som ska betalas enligt något immaterialrättsligt skydd, inklusive musikrättigheter till STIM/BUMA/STEMRA och närstående rättigheter till SENA, ska bekostas av Beställaren, om inte annat har överenskommits skriftligen.

3. Kunden garanterar:
a. att om en scen finns på plats, måste denna vara korrekt skyddad och täckt, så att väderförhållandena (vid utomhusframträdanden) rimligen inte kan orsaka skada på Evenses B.V. och dess tillhörigheter, artisterna, dess intressenter och/eller leverantörens ägodelar och/eller Evenses B.V.. Kunden ska även se till att skyddsbarriärer placeras på betryggande avstånd från scenen;
b. att om omständigheterna vid evenemanget skulle kräva det, ska en professionell ordningstjänst vara på plats i samråd med Evenses B.V.; Kunden förblir ansvarig för att upprätthålla ordningen under uppbyggnad, framträdande och nedmontering;
c. att om Riders har tillhandahållits av Evenses B.V., måste dessa följas av kunden. Evenses B.V. kommer att informera kunden om de Riders som används av Evenses B.V. i samband med kontraktsöverlämnandet;  
d. att eventuella arbetsuppgifter från andra och/eller tredje parter i samma utrymme(n) vid framträdandet måste avslutas i tid eller inte hindra Evenses B.V. och dess leverantör(er);
e. att det maximala antalet tillåtna personer, enligt brandföreskrifter och/eller andra föreskrifter, även myndighetsföreskrifter, i det utrymme där framträdandet kommer att äga rum inte kommer att överskridas.

4. Kunden förklarar sig vara medveten om:
a. att Evenses B.V. och dess medarbetare som måste vara närvarande vid framträdandet har rätt till minst tre gratis förfriskningar per timme under framträdandet, om inte annat har överenskommits skriftligen i förväg; 
b. att Evenses B.V. och dess medarbetare som måste vara närvarande vid framträdandet har rätt till en gratis enkel måltid om deltagandet i evenemanget varar längre än 2 (två) timmar; ; 
c. att Evenses B.V. och dess medarbetare har rätt att ta en paus på 15 (femton) minuter för varje kontrakterad timme, om inte annat har överenskommits skriftligen i förväg.

5. En överenskommen tidpunkt för när framträdandet kommer att börja är endast av vägledande natur och kan aldrig betraktas som en tidsfrist. Endast med Evenses B.V:s samtycke kan varaktigheten av ett framträdande förlängas och debiteras som Tilläggstjänst.

6. Att göra bild- och/eller ljudinspelningar är endast tillåtet efter Evenses B.V:s eller artisternas godkännande.

7. Evenses B.V. förbehåller sig rätten att avbryta (en del av) evenemanget eller i samråd med kunden flytta evenemanget till ett annat datum (under samma villkor) om Evenses B.V. har en TV-framträdande, TV-inspelning, radiospelning, utlandsturné eller annan viktig marknadsföringsaktivitet nära datumet för evenemanget, utan att detta medför något skadeståndsansvar gentemot kunden. Avtalet upphör i så fall.

8. Om en situation uppstår som beskrivs ovan i punkt 7 eller om Evenses B.V. av hälsoskäl eller på grund av oförutsedda omständigheter inte kan uppträda under evenemanget, har Evenses B.V. rätt att avbryta det aktuella framträdandet, utan att Evenses B.V. blir skyldig att ersätta kunden.

9. Leverantören garanterar att den kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet som har ingåtts med Evenses B.V. avseende de tjänster och/eller föremål som ska levereras.

10. Artisten garanterar att denne kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet som har ingåtts med Evenses B.V. avseende de tjänster och/eller föremål som ska levereras.

11. Parkering av Evenses B.V:s transportmedel måste vara möjlig inom en radie av 100 (hundra) meter från platsen för framträdandet. Eventuella parkeringskostnader bekostas av kunden.
 
12. Evenses B.V. har rätt att producera ett ljudvolym som är acceptabelt och normalt för denne.

13. Om Evenses B.V. på grund av vandalisering av allmänheten eller tredje part eller på grund av en teknisk fel på grund av otillräcklig teknisk utrustning är tvungen att avsluta framträdandet (tidigt), har Evenses B.V. rätt att kräva det avtalade totalbeloppet. All skada på Evenses B.V:s utrustning och/eller tillhörigheter bekostas av Beställaren. Dessa ska betalas i sin helhet till Evenses B.V. inom 10 (tio) dagar efter fakturering. Eventuella reparationer utförs av en av Evenses B.V. utsedd part.

14. Om Evenses B.V:s och/eller Evenses B.V:s säkerhet inte kan garanteras, har dessa parter rätt att stoppa framträdandet permanent eller tillfälligt, med fullständiga gager kvarstående.

15. Om det under framträdandet behövs ta hänsyn till ljudbegränsningar och/eller maximala volymer måste Evenses B.V. informeras om detta minst 14 dagar i förväg, skriftligt eller per e-post.

16. På grund av det kreativa inslaget av de artistiska tjänsterna från Evenses B.V. kan ändringar och/eller utförande aspekter vara föremål för ändringar utan att det ger rätt till skadestånd.

17. Om kunden begär att framträdandet ska börja senare än det som anges i kontraktet, kan detta begäran endast uppfyllas med Evenses B.V:s samtycke. Eventuell väntetid kan faktureras som extra kostnad.

Artikel 24 - Marknadsföringsmaterial

1. Kunden kräver skriftligt medgivande från Evenses B.V. gällande att inkludera och/eller avbilda Evenses B.V. i marknadsföringsmaterial, i vidaste bemärkelse (inklusive internet).

2. Kunden garanterar korrekt namnangivelse av artisten i alla uttryck som rör framträdandet.
 
3. Kunden får inte sprida och/eller sälja ljudinspelningar, affischer, posters och/eller andra artiklar med namn, bild, logotyp etcetera av Evenses B.V. utan skriftligt medgivande från Evenses B.V. eller artisten.

Artikel 25 - Upphovsrättsliga rättigheter

1. Rättigheterna (av immateriell äganderätt) till alla av Evenses B.V. och dess artister utvecklade och utarbetade koncept för ett (eller del av ett) evenemang, som presenteras för kunden och/eller ställs till förfogande, inklusive avtal, erbjudanden, offert, dokumentation, design och/eller andra (skriftliga) utarbetningar, tillhör enbart Evenses B.V.. Kunden får inte använda dessa koncept eller avslöja deras innehåll till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Evenses B.V.

Artikel 26 - Priser och arvoden

1. Prisuppgifter lämnas alltid med utgångspunkt i de priser som gäller vid tidpunkten för offerten och/eller avtalets ingående.

2. Om prisökningar skulle uppstå mellan tidpunkten för avtalsslutet med Artisten och tidpunkten för uppfyllandet av åtagandet enligt detta avtal från Evenses B.V:s sida - till exempel avseende skattebördor, punktskatter, lönekostnader, transportkostnader, tekniska och/eller organisatoriska kostnader – har Evenses B.V. rätt att fakturera dessa kostnader till Beställaren. Samma gäller mellan Evenses B.V. och dess artister. Om de nämnda prisökningarna inte står i proportion till de prisuppgifter som gällde vid avtalstidpunkten, har vardera parten rätt att häva avtalet.

3. Om inte annat anges, är alla prisuppgifter från Evenses B.V. till kunden exklusive resekostnader, eventuell tillkommande belysning och ljudutrustning och utan de avgifter som ska betalas till BUMA/STEMRA och/eller SABAM och/eller de rättigheter som ska överlämnas till SENA.

4. Evenses B.V. ansvarar inte för betalning av kostnader och/eller rättigheter avseende kreativa, upphovsrättsliga och andra typer av avgifter. Kunden är ansvarig för att överföra betalningar till STIM/BUMA/STEMRA och/eller SABAM och/eller SENA och/eller andra (upphovsrättsliga) organisationer.

5. En fast arbetsgivaravgifter inkluderar skatt(er) och/eller socialförsäkringsavgifter som ska betalas.

6. Fakturan kan i slutändan bestå av två fakturor. En del från Evenses B.V. och en del från leverantören. Leverantören kommer då att fakturera kunden. Evenses är inte en part mellan leverantören och kunden, men kommer endast att vidarebefordra pengar avsedda för denna leverantör. Kunden kommer att betala det totala beloppet till Evenses först. Evenses vidarebefordrar leverantörens del, som inte ingår i Evenses B.V:s intäkter. Du kan begära båda fakturorna för din administration.

7. Om en leverans, bokning och/eller leverans förlängs, kan det uppstå mer arbete och/eller det finns mer avtag, kommer merkostnader att beräknas proportionellt. Evenses B.V. har rätt att avvika från detta.

Artikel 27 - Betalningar från artister och leverantörer till Evenses B.V.

1. Om inte uttryckligen annat har överenskommits skriftligt i förväg, ska betalning från artisten göras inom 10 (tio) dagar efter fakturadatum, utan att artisten har rätt till kvittning eller uppskjutande. Även tilläggstjänster ska betalas inom 10 dagar efter fakturadatum.

2. Om artisten inte i tid har uppfyllt alla sina betalningsåtaganden, så är denne automatiskt i dröjsmål. Evenses B.V. har då rätt att, utan ytterligare meddelande, kräva fullgörande i domstol från artisten.

3. Vid utebliven, otillräcklig eller försenad betalning är artisten skyldig att betala ränta på det belopp som artisten är skyldig till Evenses B.V. enligt lagstadgad ränta ökad med en avtalsränta på 2% (två procent) per månad, där en del av månaden anses som en hel månad vid beräkningen. Dessutom ska artisten i detta fall betala Evenses B.V. en utomrättslig inkassokostnad om 15% (femton procent) av det belopp som är förfallet, med ett minimibelopp av motsvarande 250 euro.

4. Utan att detta påverkar ovanstående, är artisten skyldig att ersätta alla andra rimliga kostnader som Evenses B.V. kommer att ha, inklusive fullständiga juridiska kostnader.

5. Om artisten inte agerar i Evenses B.V:s intresse har Evenses B.V. rätt att skjuta upp sina åtaganden gentemot artisten.

6. Om det finns mer än en artist, är varje artist gemensamt och solidariskt ansvarig gentemot Evenses B.V. för full betalning av fakturabeloppet.

7. Evenses B.V. har alltid rätt att begära att artisten lämnar tillräcklig säkerhet för att säkerställa uppfyllandet av sina betalningsåtaganden. Artisten är skyldig att på första begäran från Evenses B.V. alltid tillhandahålla den begärda säkerheten.

8. Betalningar som artisten gör används alltid för att täcka alla förfallna räntor och kostnader, och används sedan för att täcka den fordran eller faktura som är äldst, även om artisten anger att betalningen avser en senare faktura.

9. Om artisten har en eller flera fordringar gentemot Evenses B.V. eller kommer att erhålla sådana, avstår artisten från rätten till kvittning av dessa fordringar. Denna avstående av rätten till kvittning gäller också om artisten ansöker om (tillfällig) skuldsättning eller försätts i konkurs.

10. Artisten åtar sig gentemot Evenses B.V. att aldrig direkt göra betalningar till en leverantör, om inte annat har överenskommits.

Artikel 28 - Ansvar och frikännande

1. Evenses B.V. och dess artister kan aldrig hållas ansvariga av kunden för någon form av skada, oavsett art och oavsett orsak, förutom i fall av uppenbar uppsåt och/eller grov vårdslöshet från Evenses B.V. eller dess ledare. Om och i den utsträckning som något ansvar kan åläggas Evenses B.V., av vilket skäl som helst, är detta ansvar alltid begränsat till beloppet av det belopp som fakturerades till kunden av Evenses B.V. enligt det aktuella uppdraget vid den tiden, eller om detta inte har inträffat ännu, det belopp som ska faktureras i fråga.

2. Evenses B.V. kan aldrig hållas ansvariga av artisten för någon form av skada, oavsett art och oavsett orsak, förutom i fall av uppenbar uppsåt och/eller grov vårdslöshet från Evenses B.V. eller dess ledare. Om och i den utsträckning som något ansvar kan åläggas Evenses B.V., av vilket skäl som helst, är detta ansvar alltid begränsat till beloppet av det belopp som fakturerades till kunden av Evenses B.V. enligt det aktuella uppdraget vid den tiden, eller om detta inte har inträffat ännu, det belopp som ska faktureras i fråga.

3. Evenses B.V. är inte ansvarig gentemot kunden i händelse av förlust, stöld och/eller skada på kundens egna pengar och/eller tillhörigheter under evenemanget.
 
4. Evenses B.V. är inte ansvarig gentemot artisten i händelse av förlust, stöld och/eller skada på kundens egna pengar och/eller tillhörigheter under evenemanget.

5. Kunden är ansvarig för all skada och/eller förlust av föremål som tillhandahålls av Evenses B.V. eller tredje part, oavsett om det är mot betalning eller inte, som har tillhandahållits till kunden, samt för skada och/eller förlust av använda föremål som används för Evenses B.V:s framträdande. Till exempel: ljus- och ljudsystem, annan utrustning och/eller tillhörigheter tillhörande Evenses B.V. och dess artister, antingen hyrda eller ej. Kundens ansvar gäller även vid strömavbrott, läckage, osäkerhet bland publiken osv. Kunden frikänner Evenses B.V. och dess artister från alla anspråk i detta avseende.

6. I händelse av tilläggstjänster och/eller oförutsedda händelser (som definieras nedan i artikel 15) täcker kunden alla (icke) kostnader för Evenses B.V., inklusive alla (icke) kostnader för tredje part, oavsett om de är anlitade av Evenses B.V. eller inte. Kunden frikänner Evenses B.V. och dess artister gentemot tredje part från alla anspråk i detta avseende.

7. Utan att det påverkar Evenses B.V:s rätt att kräva att motparten fullgör eller häver avtalet, är motparten fullt ansvarig för all skada, inklusive följdskada, som Evenses B.V. drabbas av till följd av underlåtenhet att fullgöra något som anges i dessa allmänna villkor. Motparten frikänner Evenses B.V. gentemot tredje part från alla anspråk i detta avseende.

8. Kunden måste säkerställa sig adekvat i samband med genomförandet av avtalet respektive framträdandet.

9. Artisten måste säkerställa sig adekvat i samband med genomförandet av avtalet respektive framträdandet.

10. Eventuellt ansvar för Evenses B.V. är begränsat till högst det avtalade fakturabeloppet. Evenses B.V. är aldrig skyldig till ersättning som är högre än det försäkrade beloppet, i den mån skadan täcks av en försäkring som tecknats av Evenses B.V. I alla fall är den tidsperiod inom vilken Evenses B.V. kan krävas för skadestånd begränsad till 6 månader.

11. Kunden förlorar sina rättigheter gentemot Evenses B.V. och är ansvarig för all skada och frikänner Evenses B.V. från alla anspråk från tredje part om och i den utsträckning att: 
a. Ovanstående skada uppstod på grund av att kunden gav felaktig och/eller ofullständig information till Evenses B.V. och/eller artisten;
b. Ovanstående skada uppstod på grund av att kunden inte handlade i enlighet med de instruktioner och/eller råd som gavs av Evenses B.V. och/eller artisten; 
c. Ovanstående skada uppstod på grund av fel eller felaktigheter i uppgifter, material, information osv. som lämnats av eller på uppdrag av kunden till Evenses B.V. och/eller föreskrivs.

12. Artisten förlorar sina rättigheter gentemot Evenses B.V. och är ansvarig för all skada och frikänner Evenses B.V. från alla anspråk från tredje part om och i den utsträckning att:  
a. Ovanstående skada uppstod på grund av att artisten gav felaktig och/eller ofullständig information till Evenses B.V. och/eller tredje part(er);
b. Ovanstående skada uppstod på grund av att artisten inte handlade i enlighet med de instruktioner och/eller råd som gavs av Evenses B.V. och/eller tredje part;
c. Ovanstående skada uppstod på grund av fel eller felaktigheter i uppgifter, material, information osv. som lämnats av eller på uppdrag av artisten till Evenses B.V. och/eller föreskrivs.

Artikel 29 - Upplösning

1. Evenses B.V. har rätt att upplösa det ingångna avtalet, således utan påminnelse eller domstols ingripande och utan att vara skyldig att betala skadestånd, när:
a. En av parterna går i konkurs eller ansöker om det eller när tillämpningen av lagen om skuldsanering för fysiska personer har utlysts;  
b. En av parterna ansöker om ackord eller beviljas ackord;
c. En av parterna förlorar kontrollen över sin förmögenhet eller en väsentlig del därav genom beslag eller på annat sätt; d. Evenses B.V. har rimliga skäl att tvivla på förmågan hos uppdragsgivaren att fullgöra sina (tidiga) skyldigheter; 
d. Evenses B.V. har rimliga skäl att tvivla på förmågan hos artisten att fullgöra sina (tidiga) skyldigheter.

2. Om ett fall inträffar som beskrivs ovan i punkt 1 i denna artikel, blir eventuella fordringar gentemot motparten omedelbart förfallna till betalning.

Artikel 30 - Oförutsedda händelser och ogenomförbarhet

1. Oförutsedda händelser av vilken art som helst som förhindrar att Evenses B.V. och dess artister fullgör sina skyldigheter enligt avtalet med motparten, eller som gör att de inte kan göra det i tid eller utan, enligt deras åsikt, betungande extra insatser och/eller kostnader, kommer att utgöra oförutsedda händelser för Evenses B.V. Oförutsedda omständigheter inkluderar också:
Mobilisering, krig, våld, terrorism;
Brand, strömavbrott, läckage, olycka eller andra händelser;
En nationell sörjedag;
Ransonerings- eller andra myndighetsåtgärder;
Arbetskonflikter;
Naturkatastrofer;
Sjukdom hos Evenses B.V. och/eller dess artister;

Felaktig eller icke-tidig eller otillräcklig uppfyllelse av skyldigheter gentemot Evenses B.V. från en tredje part som Evenses B.V. är beroende av för avtals fullgörandet. I enlighet med artikel 13 punkt 5 i dessa villkor har Evenses B.V. vid oförutsedda händelser rätt att 
a. antingen delvis eller helt säga upp avtalet med motparten genom en enkel skriftlig meddelande till motparten, således utan domstols ingripande och utan att Evenses B.V. blir skyldig att betala skadestånd till motparten;
b. eller, i samråd med uppdragsgivaren, skjuta upp det aktuella evenemanget och/eller framträdandet av Evenses B.V. till en ny tid eller datum. Om detta resulterar i merarbete gäller artikel 3 punkt 4 i dessa allmänna villkor.

2. Uppnåendet av något nödvändigt tillstånd och/eller dispens från uppdragsgivarens sida utgör inte oförutsedda händelser för uppdragsgivaren.

3. Om uppdragsgivaren på något sätt försummar att omedelbart fullgöra sina skyldigheter gentemot Evenses B.V., inklusive men inte begränsat till utebliven betalning, ansöker om (tillfällig) ackord eller går i konkurs, genomför en exekutiv beslagläggning, avstår från tillgångar eller likviderar verksamheten, blir alla belopp som är skyldiga till Evenses B.V. enligt något kontrakt omedelbart förfallna till betalning.

4.Vid en utlandsturné eller TV-framträdanden med kända artister kan avtalet annulleras av uppdragstagaren. I samråd kommer man att försöka hitta ett alternativt datum eller artist, där villkoren i detta avtal gäller som grund. Om ett alternativt datum inte kan hittas har Uppdragsgivaren i detta fall ingen rätt till ekonomisk ersättning, dock rätt till gage för den aktuella artisten.

Artikel 31 - Ogiltighet / brister

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor skulle vara ogiltiga eller skulle bli ogiltiga, till exempel om det i en rättslig prövning skulle fastställas att det är en oskälig bestämmelse, förblir de övriga bestämmelserna oförändrade. Parterna förbinder sig då att ersätta en ogiltig bestämmelse med en giltig bestämmelse som, med hänsyn till syftet och innebörden av dessa allmänna villkor, så långt som möjligt inte avviker från den ogiltiga bestämmelsen.

Artikel 32 - Villkor för upp- och nedmontering

1. Närvaro av trappor eller en hiss mellan lastningsplatsen och spelplatsen och gångavstånd Förekomsten av trappor med minst tre trappsteg mellan lastnings-/lossningsplatsen och platsen för framträdandet måste meddelas i förväg av uppdragsgivaren till Evenses B.V. I händelse av förekomst av trappor med minst tre trappsteg mellan lastnings-/lossningsplatsen och platsen för framträdandet ska extra bärhjälp (minst 2 personer) tillhandahållas av uppdragsgivaren, både före och efter framträdandet.

2. Om det inte finns någon extra bärhjälp som tillhandahålls av uppdragsgivaren kan uppdraget möjligen inte utföras. Uppdragsgivarens betalningsåtaganden kvarstår dock oförändrade. Om det inte finns någon bärhjälp före eller efter ett framträdande kommer extra kostnader på minst motsvarande 350 € att debiteras. Om frånvaron av denna bärhjälp leder till extra kostnader för Evenses B.V. eller om tredje part kräver kostnader som är en indirekt följd av den uppstådda situationen, kommer dessa kostnader också att debiteras och uppdragsgivaren är skyldig att betala dem. Bedömningen om det finns adekvat bärhjälp görs alltid av Evenses B.V..

3. Om det finns en fungerande hiss mellan lastnings- och lossningsplatsen och platsen där artisten kommer att uppträda gäller självklart inte ovanstående. Det måste dock meddelas att utrustningen måste transporteras via en hiss och hissen måste uppfylla följande krav: den minsta hissens mått måste vara 90x125x125 cm (bxhxd). Dörren måste vara minst 80 centimeter bred. Hissen måste ha en lyftkapacitet på minst 350 kg. I detta fall debiteras också extra kostnader med en minimiavgift på motsvarande 150 €.

4. Om avståndet mellan lastnings-/lossningsplatsen och platsen där artisten kommer att utföra framträdandet är längre än 25 meter och/eller om lastningsvägen inte är ordentligt belagd, måste detta meddelas i förväg av uppdragsgivaren till artisten och Muziekverzorging.nl, och extra bärhjälp kommer att anlitas. Observera att grus eller kullerstenar inte betraktas som ordentligt belagda, det måste finnas en hård och plan yta. Extra kostnader kommer att debiteras för denna extra bärhjälp. Förseningar eller att uppdraget inte kan utföras på grund av att kraven som anges här inte uppfylls kan aldrig leda till att någon skada kan krävas av artisten eller Muziekverzorging.nl. Eventuella parkeringskostnader är uppdragsgivarens ansvar.

5. Ytterligare villkor för uthyrning av det upplysta dansgolvet
För uthyrning av ett dansgolv gäller följande särskilda villkor utöver de villkor som redan nämnts. Ytan där golvet ska placeras ska vara hårdgjord och helt slät. Tillträdet till den plats där golvet skall placeras måste vara helt hårdgjort och fritt från trösklar, trappsteg/steg eller andra hinder som kan försvåra transporten av de flight cases i vilka golvet transporteras. Om dessa villkor inte är uppfyllda kan det leda till att golvet inte kan placeras. Detta ändrar inte beställarens skyldigheter. Det är inte tillåtet att röka på golvet. Skador på golvet som orsakas av en glödande cigarett, tomtebloss eller andra brinnande eller starkt upphettade föremål är alltid helt och hållet på kundens bekostnad.

Artikel 33 - Integritet

1. Evenses B.V. behandlar personuppgifter från sina kunder och besökare på sina webbplatser i enlighet med sin integritetspolicy och i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen och genomförandeförordningen till allmänna dataskyddsförordningen. Den nämnda integritetspolicyn är tillgänglig på: https://www.evenses.com/privacy.

2. Evenses B.V. lägger aldrig ut ditt referensmaterial på webbplatsen utan ditt medgivande. När du skickar in ditt referensmaterial via Kiyoh-bedomningssystemet ber vi om ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter i enlighet med integritetslagstiftningen (GDPR). Förutom publicering av referensmaterialen lägger vi högst upp ditt namn och företagsnamn om du ger ditt samtycke. Övriga uppgifter kommer inte att publiceras på webbplatsen.

Artikel 33 - Sekretess

1. Evenses B.V. är skyldigt, både under avtalsperioden och efter dess avslutande, att i strikt sekretess hantera information som denne (i vilken form som helst) får från uppdragsgivaren och all annan information om den andra parten som han vet eller rimligen kan anta vara konfidentiell eller hemlig (inklusive personuppgifter), eller information som han kan förvänta sig att spridning av kan skada den andra parten. Information kommer endast att lämnas ut till tredje part om det är nödvändigt för att utföra tjänsten. Den tredje parten är ansvarig för att behandla denna information konfidentiellt.

2. Evenses B.V. kommer att tydligt förelägga sin personal om den nämnda sekretessplikten.

3. Evenses B.V. ser till att tidigare anställda inte har tillgång till information om uppdragsgivarna.

4. Alla parter som är involverade i avtalet är ömsesidigt skyldiga att upprätthålla sekretess om all konfidentiell information de har fått från varandra eller från andra källor som en del av avtalet. Information anses vara konfidentiell om den har meddelats av den andra parten eller om det framgår av informationens natur.

5. Sekretessplikten gäller inte om en av parterna enligt lag eller domstolsbeslut är skyldig att lämna ut denna information.

Artikel 35 - Leverantör

1. Är du en leverantör? Då har vi ett komplement till de allmänna villkoren. Genom att klicka här hänvisas du direkt till vår sida för leverantörer.Vad ingår i priset?

Allt som krävs för en lyckad föreställning ingår som strandstandard. Priset är alltså all-inclusive och det finns inga extra kostnader. Följande ingår:

 • Skärmad, professionell underhållning
 • Garanti för pengarna tillbaka
 • Resekostnader
 • MOMS
 • Ersättningsunderhållning vid sjukdom
 • Önskelista på nätet
 • Personlig evenemangsansvarig
 • Kundtjänst dygnet runt
 • Montering och demontering (vid behov)
 • Ljus- och ljudteknik (vid behov)
 • Annan nödvändig utrustning (vid behov)
Hur fastställs priset?

Priset beror främst på följande faktorer:

 • Föreställningens önskade varaktighet.
 • Restid och resekostnader
 • Eventuell belysning och/eller ljudteknik som krävs.
 • Eventuell väntetid och förberedelsetid
 • Gruppens storlek
 • Kännedom om rättsakten.

I slutändan är varje fest unik. Därför diskuterar vi gärna dina behov i förväg och kan göra ett lämpligt skräddarsytt förslag.

Hur garanteras underhållningens kvalitet?

Ett specialutbildat team gör förhandsgranskningar av vår underhållning. Här tittar vi på:

 • erfarenhet,
 • utbildning,
 • förhållandet mellan pris och kvalitet,
 • representativitet,
 • originalitet
 • pålitlighet när det gäller att hålla möten.

Vad vi annars gör:

 • Alla artister presenteras genom demos och liveframträdanden.
 • Personlig introduktion för att kunna uppträda på Evenses vägnar
 • Vår underhållning har också en onlineportal där de alltid kan se all information och alla krav för din bokning.
 • Vi ringer och sms:ar underhållningen före bokningen för en slutlig kontroll.
 • Vi arbetar endast med underhållning som vi själva står bakom och som uppfyller våra kvalitetskrav. I alla andra fall visas de inte på vår webbplats.
 • Eftersom vi har varit verksamma i nästan 15 år har vi ett bra långsiktigt samarbete med nästan alla våra underhållningsföretag.
Hur går en bokning till?

Vårt jobb är att avlasta dig helt och hållet så att du får en lyckad fest. Det är så här du får en lyckad fest:

 1. Titta på vår webbplats och välj den underhållning som du gillar. Svårt att välja? Kontakta vårt team så hjälper vi dig att hitta rätt alternativ.
 2. Du får ett kostnadsfritt förslag. Passar den inte riktigt till dina behov? Meddela oss så försöker vi justera det. Är förslaget till din smak? Därefter kan du ange att du vill boka.
 3. Du kan lämna dina önskemål och andra uppgifter online. Vi gör ett avtal och fakturerar. Detta kan betalas och undertecknas på nätet. Vi planerar all underhållning på rätt sätt. Vi kontaktar dig strax innan du bokar.
 4. Vi är redo. Vi kommer att göra det till ett lyckat tillfälle!
Hur kan jag avbryta?

Vill du avbryta oväntat? Kontakta oss, så försöker vi lösa det så bra som möjligt för både dig och den underhållning du har bokat. I samråd kommer vi oftast fram till den bästa lösningen.

Detta är vår standardregler för avbokning:
När du har bekräftat din bokning har du 14 dagars betänketid. Du kan då säga upp avtalet utan att ange någon anledning, utan kostnad. Detta gäller endast för bokningar som är längre än 45 dagar från bokningsdagen.

Om ångerfristen har löpt ut eller om bokningen görs inom 45 dagar tar vi ut en avbokningsavgift. Du kan teckna ett avbeställningsskydd vid bokningstillfället för 6,8 % av bokningsbeloppet.

Avboka utan avbeställningsskydd:
20 % upp till 90 dagar eller mer före bokning
40 % upp till 31 dagar före bokningen
60 % upp till 14 dagar före bokning
80 % upp till 7 dagar före bokning
100 % upp till 0 dagar före bokning

Avbokning med avbeställningsskydd:
upp till 90 dagar före bokning
20 % upp till 31 dagar före bokningen
30 % upp till 14 dagar före bokningen
40 % upp till 7 dagar före bokningen
50 % upp till 0 dagar före bokningen
+
Vid flexibel avbokning kan kunden, om leverantören godkänner det, flytta bokningsdatumet en gång utan kostnad.

För välkända artister följer vi de avbeställningsvillkor som gäller för detta parti.

Hur sker betalningen?

Du kan göra din betalning via vår säkra online-miljö. Vi använder betalningsleverantören Mollie för detta. Du kan välja mellan alla vanliga betalningsmetoder.

 • Perfekt
 • Banköverföring
 • Kreditkort
 • PayPal
 • Apple Pay
 • Sofort Banking
 • Bankkontakt
 • KBC/CBC-betalningsknapp
 • Belfius betalningsknapp

Du kan välja följande betalningsvillkor:

 • 100 % deposition i förväg
 • 50 % när bokningen görs, resterande 50 % 14 dagar före bokningen.
  Endast för företag:
 • Betala 30 dagar efter bokning (2,9 % tilläggsavgift)
 • Betala 60 dagar efter bokning (6,8 % tilläggsavgift)
Vad händer om min fest inte kan genomföras på grund av Corona?

Vill du boka underhållning, men är osäker på om ditt festdatum kan genomföras? Hos oss kan du flytta din bokning kostnadsfritt när som helst om din fest inte kan genomföras på grund av statliga åtgärder. Vi erbjuder denna garanti helt gratis!

Vad händer om underhållningen inte kan uppträda i sista minuten?

Vi har alltid ett reservalternativ tillgängligt. Vårt team är tillgängligt 24 timmar om dygnet. Om underhållningen du har bokat inte kan genomföras på grund av force majeure kommer vi att göra allt vi kan för att få den att bli av. Eftersom vi har ett så stort nätverk lyckas vi alltid.

Garanterad kvalité
Personlig service
Spelgaranti
Erfarenhet från 10.000+ fester
Vill du att ditt parti ska lyckas?

Oavsett ditt evenemang eller din fest är vi här för att göra din speciella dag till en minnesvärd dag.

Advice
Råd eller hjälp behövs?

7 dagar i veckan är vi redo att hjälpa dig via